Bé Làm Khoa Học - Empower Junior Scientists

Dự án/Chiến dịch

Các hoạt động đã tạo gần đây

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước

Bé Làm Khoa Học - Empower Junior Scientists

Dự án/Chiến dịch
Thông tin tổ chức

Hà Nội

0918991296

empower.junior.scientists@gmail.com

Tài khoản: Chưa cập nhật

Giới thiệu về chúng tôi

Bé Làm Khoa Học là một dự án cộng đồng được nhận tài trợ từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ theo chương trình Quỹ Sáng kiến Kết nối Cựu sinh toàn cầu AEIF 2014. Năm 2014, Bé Làm Khoa Học là dự án duy nhất ở Việt Nam được nhận Quỹ này.

Bé Làm Khoa Học được xây dựng và triển khai thực hiện bởi các một nhóm các cựu sinh viên/học sinh đã tham gia các chương trình học bổng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ như Chương trình học bổng trao đổi sinh viên Global UGRAD và Chương trình Học bổng Tiếng Anh English Access Microscholarship Program.Sứ mệnh
Chưa cập nhật
Tầm nhìn
Chưa cập nhật