Nhóm Làm Việc Vì Sự Tham Gia Của Người Dân (PPWG)

Tổ chức phi chính phủ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Các hoạt động tham gia tài trợ

Các hoạt động đã ủng hộ

Các hoạt động đã tạo gần đây

Trở lại trang trước

Nhóm Làm Việc Vì Sự Tham Gia Của Người Dân (PPWG)

Tổ chức phi chính phủ
Thông tin tổ chức

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

ppwgvietnam@gmail.com

Tài khoản: Chưa cập nhật

Giới thiệu về chúng tôi

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) thành lập năm 1999, là một mạng lưới bao gồm các tổ chức và giới chuyên môn – ví dụ như các nhà tài trợ, đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các nhà nghiên cứu – cùng trao đổi thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, thể chế dân chủ và xã hội dân sự. Nhóm PPWG chào đón và mong muốn làm việc cùng với tất cả những ai quan tâm, mong muốn đóng góp, và chia sẻ thông tin cho mục tiêu của PPWG.

PPWG đóng vai trò là nhóm đối tác, cung cấp những thông tin đầu vào cho Diễn đàn tư vấn Việt Nam (CDG) – một diễn đàn cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, được tổ chức hai lần mỗi năm, và hiện nay là Diễn đàn đối tác phát triển (Vietnam Development Partnership Forum – VDPF).


Sứ mệnh
Chưa cập nhật
Tầm nhìn
Chưa cập nhật