Nguyen Thi Kim Lien

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Thông tin cá nhân

Bình Thuận

26 tháng 08 năm 1997

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập