Hong Nguyen

sinh vien

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Xem tất cả
 Xem thêm

Thông tin cá nhân

Kí túc xá D6 Hanu

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập