Nguyễn Thế Thanh

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thế Thanh

12 tháng 11 năm 1995

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập