HATCH! VENTURES

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Các hoạt động đã tham gia

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

22 tháng 12 năm 2012

Startup Incubator

Chưa cập nhật

xinchao@hatch.vn

+844 6275 7406

Giới thiệu
HATCH! PROGRAM is a start-up incubator and a social enterprise. We are focusing on creating competitive, innovative and potential Vietnamese start-ups, as well as building a strong start-up ecosystem in Vietnam.

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập