Duc Nguyen

Project Manager

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Các hoạt động đã tham gia

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

08 tháng 08 năm 1988

MTCN

Chưa cập nhật

Giới thiệu
Yêu thích công nghệ & Kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập