Nguyễn Đức Thịnh

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

thuphaphoanien@yahoo.com

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập