Kim Anh

Digital Marketer

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Xem tất cả
 Xem thêm

Thông tin cá nhân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Kim Anh

jennyanh00@yahoo.com

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập