Nguyen Ngoc Son

Các hoạt động khởi xướng

Các hoạt động đang tham gia

Xem tất cả
 Xem thêm

Thông tin cá nhân

Hà Tĩnh

30 tháng 11 năm

Chưa cập nhật

ngson.phcth@gmail.com

Chưa cập nhật

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc

Hoạt động xã hội

Quá trình học tập

Hóa học
Từ 09.2016 - 06.2019